V zmysle platných právnych predpisov Európskej únie (smernica EÚ č. 95/46 / ES a nariadenia 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady, predstavujúci všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR) si vám dovoľujeme poskytnúť nasledujúce informáciu. GDPR sa týka výhradne osobných údajov fyzických osôb, nie právnických osôb. Správcom osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov. V prípade našich odberateľov (predajcov) - fyzických osôb (ďalej len zákazník) je správcom osobných údajov spoločnosť Mapemi online s.r.o., so sídlom tr. Práca 411/14, 792 01 Bruntál, IČO: 093 99 887 zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 82989.

Aké osobné údaje správca zhromažďuje a spracováva?

Správca zhromažďuje a spracováva bežné osobné údaje, predstavujúce základné identifikačné údaje a kontaktné údaje našich zákazníkov fyzických osôb, tj. Meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, DIČ, telefón, e-mail, dodacie adresu. Ak nám to umožníte svojim súhlasom, môžeme spracovávať vaše ďalšie osobné údaje, a to za účelom zasielania marketingových akcií, obchodných oznámení (newsletterov) o produktoch a službách správcu alebo jeho obchodných partnerov, prípadne ďalších tretích strán.

Za akým účelom správca osobné údaje využíva a spracováva?

Správca spracováva osobné údaje zákazníkov bez ich súhlasu za účelom plnenia zmluvných povinností (za účelom vybavenia ich objednávok, uzavretie zmluvy, odoslanie tovaru a prípadného riešenia reklamácií, pretože tieto osobné údaje sú pre správcov nevyhnutné), a ďalej na ochranu svojich práv vyplývajúcich z právnych predpisov a právom chránených záujmov správcu.

Prístup k osobným údajom zákazníkov má správca a jeho zamestnanci, ktorí sú riadne preškolení a oboznámení s pravidlami ochrany osobných údajov.

Osobné údaje sú spracované v elektronickej podobe pomocou prostriedkov výpočtovej techniky alebo v listinnej podobe.

Ako dlho správca údaje spracúva?

Osobné údaje zákazníkov budú uchovávané len po dobu, po ktorú existuje dôvod na ich uchovávanie a počas ktorej sú to povolené alebo vyžadované platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. To znamená, že tieto osobné údaje budú uchovávané minimálne po dobu trvania akéhokoľvek zmluvného vzťahu so správcom a ďalších 4 rokov po zániku zmluvného vzťahu, pre prípad sporov vyplývajúcich z plnenia podľa príslušnej objednávky zákazníkov, či iného právneho dôvodu.

Musíme osobné údaje poskytnúť a z akých zdrojov sú získavané?

Správca spracováva osobné údaje zákazníkov, ktorí ich dobrovoľne poskytli v súvislosti s konaním o vybavenie ich objednávok, a ďalej údaje z verejne dostupných registrov a registrov, pričom tieto údaje sú nevyhnutné pre splnenie zákonných povinností pri uzatvorení zmluvy na dodávku tovaru a bez týchto údajov správcu nedokáže požadovanú dodávku tovaru poskytnúť (teda k hladkému vybavenie celej objednávky).

Akým spôsobom správca zaisťuje ochranu osobných údajov?

Osobné údaje zákazníkov sú pod stálou fyzickou, elektronickou aj procedurálnou kontrolou, ktorá zaisťuje vhodnú ochranu spracovania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi zákazníkov prichádza do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinnosti, sú viazané zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Komu správca osobné údaje poskytuje alebo odovzdáva?

Správca odovzdá osobné údaje orgánom dohľadu a ďalším štátnym orgánom, pokiaľ je táto povinnosť stanovená platným právnym predpisom a ďalej pokiaľ je to nevyhnutné pre ochranu práv správcu. Spracovaním osobných údajov zákazníkov môže správca poveriť tretiu osobu, tzv. Spracovateľa osobných údajov, a to na základe príslušnej zmluvy, ktorá spracovateľa zaväzuje k rovnakej úrovni ochrany osobných údajov, akú poskytuje správca. Niektoré osobné údaje môžu byť odovzdané tiež dodávateľom zaisťujúce pre správcov služby (dodanie zásielok, marketingová oznámení, atď., Prípadní spracovatelia osobných údajov sú zmluvní partneri:

TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, Opravářská 944/2, 102 00 Praha 15 – Hostivař, IČ: 282 02 376 

Vaše osobné údaje nebudú postúpené  mimo krajín EU.

Aké sú vaše práva ve vzťahu ku spracovaniu a postúpeniu osobných údajov?

V súlade s platnou legislatívou môžete uplatniť svoje práva dotknutých osôb. Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, právo na prenosnosť vybraných osobných údajov priamo inému správcovi a právo požadovať opravu osobných údajov. Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovania, pokiaľ však nie je nutné ďalej ich spracovávať pre splnenie zmluvných alebo právnych povinností, prípadne ak je ich potrebné, aby sme vám mohli naďalej poskytovať služby. Tieto práva môžete uplatniť osobne v sídle spoločnosti, písomne ​​na adresu sídla spoločnosti alebo mailom na adresu info@matrace-mapemi.cz.

Aké sú vaše možnosti obmedziť spracovanie a prenos osobných údajov?

V prípade, keď správca spracováva osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade, kedy dochádza k spracovaniu Vašich údajov na základe oprávneného záujmu, môžete proti takémuto spracovaniu namietať. Každé takéto podanie námietky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať. Námietke pre spracovanie údajov na marketingové účely vyhovieme vždy, môžete ich ľahko uplatniť mailom na adresu  info@matrace-mapemi.cz.

Ako správca informuje o princípoch a pravidlách spracovanie osobných údajov a ich ochranu?

Zákazník je informovaný o pravidlách spracovaní osobných údajov zakaždým, keď správca poskytuje niektoré osobné údaje.

Kto vykonáva dozor v oblasti ochrany osobných údajov?

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

Máte záujem o marketingové akcie?

V prípade záujmu zákazníka o zasielanie marketingových akcií, obchodných oznámení (newsletterov) o produktoch a službách správcu alebo jeho obchodných partnerov, prípadne ďalších tretích strán, prosíme o zaslanie vášho výslovného súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov na email správcu info@matrace-mapemi.cz alebo pri objednávke zaškrtnite políčko so súhlasom o zasielanie marketingových akcií. V súvislosti s týmito vami poskytnutými osobnými údajmi môže vám správca, prípadne jeho obchodní partneri, adresovať cielené obchodné ponuky, prípadne môžu vás osloviť v rámci marketingových výskumov a analýz. Zákazník má právo kedykoľvek súhlas odvolať, či podať námietku.

Zároveň Vás informujeme, že zasielame Vaše osobné údaje a to e-mailovú adresu, číslo objednávky a produkt na portál Heureka.sk v rámci programu Overené zákazníkmi, ktorý pomáha zlepšovať vaše služby za účelom vygenerovania dotazníka spokojnosti s nákupom.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

MAPEMI online s.r.o. užíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenie reklamy, prispôsobenie zobrazenia webových stránok www.matrace-mapemi.cz.

 Cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti.

MAPEMI online s.r.o. spracováva osobné údaje pre marketignové účely, reklamné účely a obchodné oznámenia ohľadom vykonaného nákupu a prehliadanie stránok.

Využíváme portály, programy a nástroje: Cookies, Favi online s.r.o., Biano s.r.o., Skrz.cz s.r.o., AdWords, Google, Google Analytics, Seznam, a.s., Sklik retargeting, Heureka Shopping s.r.o., Facebook.

 

Tieto pravidlá platia od 9.11. 2020.